KBC

Adviesbenadering beleggingen bij je KBC-verzekeringsagent (spaar- en beleggingsverzekeringen)

Boek uw afspraak

Inleiding

In dit informatiedocument geven we je graag een overzicht van hoe het advies voor spaar-en beleggingsverzekeringen bij je KBC- verzekeringsagent voldoet aan de wetgeving inzake verzekeringsdistributie, wat dat voor jou als klant betekent en wat je op welk moment precies van je KBC-verzekeringsagent mag verwachten.

Inhoud

Voor welke beleggingsproducten kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor advies?

Je KBC-Verzekeringsagent geeft als verbonden agent van KBC Verzekeringen alleen advies over spaar- en beleggingsproducten aangeboden door KBC Verzekeringen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat hij alleen maar producten adviseert die hij ook goed kent. Meer bepaald kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor tak23-beleggingsverzekeringen en tak21- spaarverzekeringen.

Op welke gegevens baseert je KBC- verzekeringsagent zich bij het geven van advies met betrekking tot spaar-en beleggingsverzekeringen?

Je KBC-verzekeringsagent is verplicht om alle informatie over jou te verzamelen die hij nodig heeft om jou geschikt advies te kunnen geven over spaar-en beleggingsverzekeringen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Wat houdt productadvies door je KBC-verzekeringsagent in?

Je KBC-verzekeringsagent zal je voor spaar- en beleggingsverzekeringen altijd advies geven onder de vorm van productadvies.

Productadvies houdt het volgende in:

Toelichting over hoe je KBC-verzekeringsagent in zijn advies duurzaamheidsrisico’s integreert en de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt

Duurzaamheid of ESG is meer dan ooit een actueel thema. ESG staat voor ‘environmental, social & governance’ en gaat over zaken zoals klimaat, energieverbruik, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid, mensenrechten, arbeidsrechten, goed ondernemingsbestuur... KBC actualiseerde haar bedrijfsstrategie om duurzaamheid na te streven in al haar activiteiten als bankverzekeraar. Ons duurzaamheidsbeleid zit stevig verankerd in de ruimere bedrijfsstrategie van KBC.

KBC Verzekeringen streeft ernaar het aanbod aan verantwoorde spaar- en beleggingsverzekeringen en 2e pijler pensioenproducten stelselmatig uit te breiden. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in het advies met betrekking tot deze producten. Je KBC-verzekeringsagent houdt ook rekening met de eventuele negatieve impact van duurzaamheidsrisico’s in de selectie van de producten die hij adviseert.

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s? Dat zijn omstandigheden en gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of ‘goed bestuur’ vlak die, indien ze zich voordoen, de waarde van het product negatief zouden kunnen beïnvloeden. De aard van deze risico’s varieert in functie van de tijd:

Je KBC-verzekeringsagent neemt in zijn advies ook de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Met duurzaamheidsfactoren bedoelen we ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, respect voor de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Hij doet dit via een aandachtige selectie van de producten waarover hij adviseert.

Het gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management NV wordt bijgestaan door de Responsible Investing Advisory board, een externe adviesraad van onafhankelijke experts (www.kbc.be/verantwoord-beleggen > 3 redenen om verantwoord te beleggen bij KBC > Onafhankelijke academici kijken mee).

KBC Verzekeringen houdt in zijn aanbod, en bijgevolg de KBC-verzekeringsagent in zijn advies, als volgt rekening met duurzaamheidsrisico’s en met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren:

Meer informatie over de manier waarop KBC Verzekeringen rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is terug te vinden op http://www.kbc.be/documentatie > Transparantie over duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten op duurzaamheid.

Verantwoorde fondsen die je agent adviseert, hebben het Towards Sustainability Label of er loopt een aanvraagprocedure. Dit label is een initiatief van Febelfin. Fondsen met dat label beantwoorden aan de volgende kenmerken:

Meer info over het label is te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

Verklarende begrippenlijst

Duurzaamheidsvoorkeuren inzake beleggen: Om mee te bewegen met de samenleving, moeten wij – en bij uitbreiding de hele financiële sector – een aanzienlijke bijdrage leveren om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Deze doelstellingen bestaan er onder meer uit om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in Europa. De lat ligt hoog en de ambities voor milieu, maatschappij en goed bestuur staan ondertussen gekend als ESG.

ESG is de afkorting van Environmental, Social en (good) Governance. Wanneer we het hebben over ESG dan spreken we dus niet enkel over het milieu (E = Environmental), maar ook over hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel en klanten en zijn rol in de samenleving (S = Social) en hoe goed een bedrijf bestuurd wordt (G = Governance).

De Europese duurzaamheidsdoelstellingen worden onder andere wettelijk geregeld in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (zie begrip) en de EU- taxonomieverordening (zie begrip). Op basis van deze twee wetgevingen en de Principle of Adverse Impact (PAI) (zie begrip) zal gepeild worden naar je duurzaamheidsvoorkeuren inzake beleggen.

EU-Taxonomie verordening: De EU-Taxonomie is een raamwerk dat classificeert welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. De taxonomie hanteert hiervoor momenteel zes milieudoelstellingen:

De ecologisch duurzame activiteiten moeten substantieel bijdragen aan ten minste één ervan en geen ernstige afbreuk doen aan een van de andere vijf milieudoelstellingen.

Hoewel de EU werkt aan een richtlijn die bedrijven verplicht duurzaamheidsinformatie te publiceren (Corporate Sustainability Reporting Directive), is deze wetgeving nog in de maak en zijn er dus momenteel nog weinig duurzaamheidsgegevens beschikbaar. Dit element zal dan ook (voorlopig) geen deel uitmaken van de "verantwoord-beleggen" methodologie bij KBC.

Financiële buffer: de financiële buffer is een onderdeel van het beleggersprofiel. Deze financiële reserve is geld dat je opzijzet voor onverwachte uitgaven, maar ook omdat het je financiële rust en zekerheid kan geven. KBC stelt een financiële buffer van minimum 5000 EUR voor.

Kennis- en ervaringsniveau: het niveau van jouw kennis van en ervaring met het beleggingsproduct waarin je wenst te beleggen. Onze ‘peiling productkennis en ervaring’ is gebaseerd op jouw antwoorden op onze vragen over spaar- en beleggingsverzekeringen en jouw ervaring op basis van de transacties die je de afgelopen vier jaar deed in de betrokken producten.

Overzicht van het advies: dit is een schriftelijke geschiktheidsverklaring die je ontvangt bij het verstrekken van advies. In dat document wordt gespecifieerd hoe het verstrekte advies aan jouw voorkeuren en andere kenmerken beantwoordt.

Principle of Adverse Impact (PAI): De SFDR bepaalt ook in hoeverre negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (of Principal Adverse Impacts, PAI’s) uitgesloten moeten worden én hoe de belegger hiervoor expliciet kan kiezen.
Economische activiteiten kunnen positieve maar ook nadelige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. Principal Adverse Impacts (PAI) duiden op de nadelige uitwerking van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anti-corruptie en dergelijke.
Als belegger kan je milieu- en sociale thema’s kiezen. Op die manier kunnen je beleggingen de nadelige effecten op de duurzaamheidsfactoren onder deze thema’s beperken.

Productscore: dit is de score per beleggingsproduct die wordt bepaald op basis van zes parameters. Die parameters bieden een brede invalshoek om risico’s te beoordelen en resulteren in een score van 1 tot 7. Hoe hoger de productscore, hoe risicovoller het product.

Profielbenadering: de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die je risicovoorkeur belegging toestaat.

Productadvies: de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die jouw risicovoorkeur toestaat.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): De SFDR is een Europese wetgeving die stelt dat voor elk beleggingsproduct een percentage 'duurzaamheid' berekend moet worden, dat vervolgens moet overeenkomen met de voorkeuren van de klant. Tevens legt SFDR aan de financiële instelling transparantie-vereisten op inzake rapportering om te vermijden dat bedrijven zich groener of duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Duurzame beleggingen volgens SFDR zijn investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot een milieudoelstelling (bijvoorbeeld het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen) een sociale doelstelling (bijvoorbeeld een genderneutraal loonbeleid), telkens gekoppeld aan deugdelijk bestuur (bijvoorbeeld naleving van de belastingwetgeving). Bovendien mag de bijdrage van een economische activiteit aan de ene doelstelling geen nadelige invloed hebben op de andere doelstelling.